دپارتمان مهندسی

امور مربوط به طراحی محصول، طراحی تجهیزات تولید و مهندسی معکوس در این واحد با استفاده از  نرم افزار های طراحی و تحلیلی انجام می پذیرد .