بازسازی کموتاتور

بازسازی کموتاتور های آسیب دیده از دیگر خدمات این شرکت می باشد که باعث می گردد علاوه بر کاستن هزینه های تعمیرات الکتروموتورها از هدر رفتن منابع ملّی نیز تا حد امکان جلوگیری گردد.